Skip to main content

Ochrana osobních údajů

V souladu s novou legislativou o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), jsme vypracovali nové zásady pro zpracování osobních údajů společnosti Firma, které vám v tomto dokumentu podrobně představujeme.

Aktuálně jsou zajištěny v souladu s novými požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů a zákona č. 1/2006. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů.

 • ke zpracování Vašich osobních údajů přistupujeme jen zákonným způsobem, profesionálně, citlivě a poctivě
 • vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečeném informačním systému
 • všechny osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji ze strany provozovatele, jsou náležitě poučeny o zákonném zacházení s nimi a jsou zavázáni mlčenlivostí
 • získáváme (požadujeme) od Vás pouze ty údaje, které jsou potřebné pro úspěšné vyřízení objednávky
 • můžete nás kdykoli požádat o smazání historie naší e-mailové komunikace, a to e-mailem, písemně nebo osobně

1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉ STRÁNKY

Prevádzkovateľ – Obchodné meno: Stanislav Baranka – AUTOSERVIS
Ulica a číslo: Adresa: D. Kužela 244
PSČ a mesto: 038 43 Kláštor pod Znievom

IČO: 37758403
IČ DPH: SK1044667481

Tel. kontakt: +421 905 781 090
E-mail: info@dobresvietime.sk

Orgány dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

provozovatel získává osobní údaje prostřednictvím internetové stránky dobresvitime.cz

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • účelem zpracování osobních údajů jsou předsmluvní vztahy
 • účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy
 • účelem zpracování osobních údajů je identifikace zákazníků
 • účelem zpracování osobních údajů je kontrola vyplněných údajů v objednávce
 • účelem zpracování osobních údajů je potvrzení zájmu o zboží, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty
 • účelem zpracování osobních údajů jsou marketingové a propagační zájmy provozovatele
 • účelem zpracování osobních údajů je sběr zákaznických dat a chování návštěvníka s cílem profilování návštěvníka webové stránky
 • účelem zpracování osobních údajů je sledování spotřebitelského chování zákazníků

3. SEZNAM ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • provozovatel zpracovává Vaše kontaktní údaje pro účely předsmluvních vztahů, údaje pro doručení
 • kontaktními údaji jsou jméno, příjmení, telefonní číslo (pro účely komunikace se zákazníkem), e-mailová adresa (pro účely komunikace se zákazníkem)
 • údaje k doručení jsou jméno a příjmení příjemce, titul, adresa doručení, telefonní číslo,
 • údajem pro zasílání newsletterů je e-mailová adresa
 • údaje zpracovávané za účelem profilování dotčené osoby jsou jméno, příjmení, e-mail, nákupní chování, adresa (město)

4. DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Provozovatel získává jen ty osobní údaje zákazníků, které jsou potřebné ke splnění závazků, které od něj zákazník zájmem o službu nebo zboží očekává.
 • Provozovatel získává osobní údaje od zákazníků v rozsahu potřebném ke splnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem.
 • Provozovatel získává osobní údaje od zákazníků za účelem jejich opětovného kontaktování, případných marketingových a propagačních aktivit.
 • Poskytování osobních údajů dotyčnou osobou je požadavkem prodávajícího, který je potřebný k uzavření smlouvy. Dotčená osoba není povinna poskytnout prodávajícímu požadované osobní údaje, avšak následkem neposkytnutí takových osobních údajů je, že nedojde mezi prodávajícím a kupujícím k uzavření smlouvy.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající nezveřejňuje, nezpřístupňuje, neposkytuje osobní údaje kupujících žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, ve spolupráci s nimiž zajišťuje plnění smlouvy databáze osobních údajů kupujících je chráněna před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Odesláním objednávky, resp. okamžikem registrace kupujícího v e-shopu, prodávající zpracovává kupujícím poskytnuté osobní údaje dle zákona o OOÚ. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového, resp. registračního, formuláře, slouží pro potřebu poskytnutí plnění dle kupní smlouvy. Prodávající pro účely řádného a včasného dodání plnění dle smlouvy spolupracuje s přepravní společností jako příjemcem osobních údajů, které prodávající získal od kupujícího.

Takovým příjemcem osobních údajů je společnost

Stanislav Baranka – AUTOSERVIS, D. Kužela 244, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 37758403, IČ DPH: SK1044667481, Tel. kontakt: +421 905 781 090, E-mail: info@dobresvietime.sk,

Prodávající spolupracuje se svými obchodními zástupci, kteří jsou rovněž příjemci osobních údajů kupujících. Obchodní zástupci vykonávají pro prodávajícího činnost prodeje produktů a služeb prodávajícího podle zvláštní smlouvy. Na žádost registrovaného kupujícího jeho osobní údaje prodávající vymaže z databáze registrovaných uživatelů.

Poskytnuté osobní údaje kupujícího jsou shromažďovány, zpracovány a uchovány za účelem naplnění obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, který je projevem svobodné vůle obou smluvních stran. Provozovatel nezveřejňuje, nepřenáší ani jinak neposkytuje osobní údaje o kupujících třetím stranám. Kupujícím poskytnuté osobní údaje prodávající zpracovává pro účely:

 • evidence objednávek kupujícího,
 • uzavřených kupních smluv,
 • vystavení faktur a jiných daňových dokladů,
 • marketingových aktivit prodávajícího (zasílání obchodních sdělení o akcích, novinkách, slevách e-mailem), pokud s tím kupující vyjádřil zvláštní souhlas,
 • uplatňování slev pro kupující,
 • přepravy objednaného zboží kupujícímu na určené místo dodání,
 • řešení případných reklamací kupujícím.

6. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ

Provozovatel přijal přiměřená technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů, jakož i rozsah možných rizik, která jsou způsobilá narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů.

Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji dotčené osoby zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR a předpisy EU.

Kupující zasláním objednávky nebo registrací v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo a datum narození, prohlašuje, že jeho OU jsou přesné a pravdivé a dává svůj souhlas ve smyslu zákona o OOU se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů poskytovatelem a jejich použitím pro registrační a fakturační účely a další úkony spojené s objednaným produktem nebo službou, včetně pozdější komunikace s uživatelem (reklamace, odstoupení od smlouvy apod.), jakož i pro potřeby vlastního marketingu poskytovatele, pro účely nabízení služeb, zasílání informací o produktech, a to i elektronickými prostředky. kupující nese plnou odpovědnost za škody způsobené nesprávností nebo neaktuálností poskytnutých osobních údajů. kupující poskytuje prodávajícímu tento souhlas po dobu 10 let, ode dne registrace nebo vyplnění objednávky. kupující má právo kdykoli tento souhlas odvolat.

Kupující souhlasí, že provozovatel jako poskytovatel osobních údajů je oprávněn poskytnout osobní údaje spolupracujícím třetím osobám – zprostředkovatelům (zejména obchodním zástupcům vykonávajícím činnost prodeje produktů a služeb na základě smlouvy o obchodním zastoupení), pokud je to nutné k zajištění objednaných produktů kupujícího od prodávajícího. souhlas je udělen do doby povinné evidence účetních údajů o kupujícím.

7. POUČENÍ O PRÁVÁCH DOTKNUTÉ OSOBY

Prodávající při zpracování osobních údajů využívá/nevyužívá automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle § 28 ods. 2 ZOOÚ. Prodávající osobní údaje kupujících zpracovává po dobu nezbytnou ke splnění účelu smlouvy. Po splnění smlouvy již prodávající osobní údaje kupujících za účelem plnění smlouvy nezpracovává, ale dále je uchovává pro účely fakturace úhrad, evidence a vymáhání a postupování pohledávek za poskytnutou službu, pro účely vyřízení podání kupujícího, pro uplatnění práv nebo ke splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy, nejdéle po dobu 10 let ve smyslu zvláštního předpisu (zákon o účetnictví). Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud kupující nežije, jeho práva, která měl podle zákona o OOÚ, může uplatnit blízká osoba.

Kupující jako dotčená osoba má právo požadovat od prodávajícího jako provozovatele přístup k osobním údajům, které se týkají kupujícího (§ 21 ZOOÚ), má právo na opravu osobních údajů (§ 22 ZOOÚ), právo na výmaz osobních údajů (§ 23 ZOOÚ), právo na omezení zpracování osobních údajů (§ 24 ZOOÚ), právo na přenosnost osobních údajů (§ 26 ZOOÚ), jakož i právo namítat zpracování získaných osobních údajů (§ 27 ZOOÚ).

Kupující jako dotčená osoba může přímo u prodávajícího jako provozovatele písemně uplatnit všechna práva podle ustanovení § 19 až § 28 ZOOÚ. Má-li kupující podezření, že jeho osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávány, má ve smyslu § 99 a násl. ZOOÚ právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kromě zpracování osobních údajů kupujících za účelem plnění smlouvy prodávající zpracovává takové osobní údaje i pro marketingové účely, zejména pro odebírání a zasílání novinek o produktech prodávajícího (newsletter). Takové zpracování osobních údajích prodávající provádí výlučně na základě výslovného předchozího souhlasu kupujícího. Pokud kupující po udělení souhlasu o zasílání novinek o produktech prodávajícího již nemá zájem, svůj souhlas, který k tomuto účelu prodávajícímu udělil, může kdykoli odvolat jednoduše formou doručení e-mailu na e-mailovou adresu prodávajícího info@dobrosvítime.cz. Po doručení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dotyčné osoby, prodávající zajistí jejich neprodlené blokování a likvidaci. Dodává se, že osobní údaje dotyčné osoby je prodávající oprávněn zpracovávat i po zániku původního právního základu zpracovávání osobních údajů, avšak pouze v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, případně poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat naše zákazníky za dodržení přiměřených záruk ochrany práv dotčené osoby podle § 78 odst. 1 písm. 8 ZOOÚ.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ COOKIES

Pro zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedené výše, a také:

1. Účely zpracování osobních údajů: například: poskytování služeb, personalizace reklam, analýza návštěvnosti, Google Analytics (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Cookies jsou malé množství dat, která servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů: Čl. 1 písm. a) GDPR – dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů

3. Doba uchovávání osobních údajů – Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzn. „session cookie,“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení delší dobu nebo do doby, dokud je manuálně neodstraníte, přičemž doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče.

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k dosažení účelu.

Podmínky a způsob zpracování osobních údajů dotčených osob Provozovatel zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje dotčených osob automatizovanými i neautomatizovanými prostředky zpracování. Provozovatel zpracovávané osobní údaje nezveřejňuje, kromě případů, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis nebo rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu. Provozovatel nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu nebo jiného zákonného právního základu za jiným účelem, ani ve větším rozsahu než je uvedeno v této informaci a evidenčních listech jednotlivých informačních systémech provozovatele.

Automatizovaná individuální rozhodování včetně profilování Cookies

Provozovatel používá ke sledování svých webových stránek analytický nástroj, který připravuje datový řetězec a sleduje, jak návštěvníci používají stránky na internetu. Když si někdo prohlíží stránku, systém vygeneruje cookies, aby zaznamenal informace související s návštěvou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkách, prohlížení údajů, odchod ze stránky atd.), ale tyto údaje nesmí být propojeny na osobu návštěvníka. Tento nástroj je nástrojem pro zlepšení ergonomického designu webové stránky, pro vytváření uživatelsky přijatelné webové stránky a pro zvýšení online zážitku návštěvníků. Většina prohlížečů internetu akceptuje cookies, ale návštěvníci mají možnost je vymazat nebo automaticky odmítnout. Protože každý prohlížeč je jiný, návštěvníci si mohou nastavit své preference ohledně cookies individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete neakceptovat cookies, nebudete moci používat některé funkce na naší webové stránce.

Typ cookies Využití Platnost cookies

Bezpodmínečně potřebné/základní

 • pro nejdůležitější funkce potřebné/základní webové stránky, umožňující správné fungování webové stránky
 • pamatuje si uživatelské jméno, které Vám poskytne rychlé přihlášení při nejbližší návštěvě stránky
 • tyto cookies o Vás neshromažďují žádné informace, které by mohly být použity pro marketingové účely
 • platnost 1 rok

Funkční

 • využívají se ke zlepšení služby pro uživatele, přizpůsobují uživatelské rozhraní
 • podle výběru obsahu se zaznamenávají informace o preferencích
  cookies si mohou pamatovat položky, které jste vložili do nákupního košíku e-shopu, nebo chyby, na které jste narazili
 • vymazány po opuštění webové stránky

Výkonnostní cookies a cookies pro cílení – analytické cookies

 • využívají se analytické nástroje třetích stran (google analytics) ke zlepšení kvality
 • analytické cookies obsahu pro návštěvníky stránky
 • sbírají se statistické údaje jako počet návštěvy na webové zobrazení stránky a odkazů na naší stránce stránku a počet návštěv
 • pomáhají porozumět jak se chovají návštěvníci stránek
 • pomocí cookies se zlepšuje výkonnost webové stránky
 • tyto cookies neshromažďují žádné informace ke zjištění Vaší identity
 • jsou anonymní
 • vymazáno automaticky po 2 letech od poslední návštěvy na webové stránce

Sdílení na – využívání sociálních sítích

 • využívání sociálních médií třetích stran, které umožňují sdílet obsah na sociální média z našich stránek,
 • pomocí tlačítek ,,líbí se mi” a „sdílet” od poslední
 • vyžadují se cookies pro snazší využití jejich služeb
 • zaznamenávají údaje o Vaší aktivitě na internetu a na webových stránkách, které používáte
 • vymazáno automaticky po 2 letech od poslední návštěvy na webové stránce

Kvalitní zobrazení

 • vestavěné cookies, které zlepšují výkon pro rychlejší načítání
  obsahu a napomáhají kompatibilitě
 • vymazáno po zavření prohlížeče

Vlastníka stránky podle daného nastavení stránky

 • mohou být ,,čteny” jen danou webovou stránkou (počet návštěvníků na stránce, odkud přicházejí a které části stránek navštívili)
 • 1 rok

Provozovatel využívá reklamní program Google AdWords, jehož prostřednictvím má možnost vytvářet online reklamy a oslovovat lidi právě tehdy, když se zajímají o produkty a služby, které provozovatel poskytuje. Funkce Remarketing nebo Similaraudiences ve službě AdWords nám umožňují oslovit lidi, kteří v minulosti navštívili vaše webové stránky. Umožňuje zobrazení reklamy ve vyhledávání, na YouTube a v e-mailech. Dynamický remarketing umožňuje uživatelům zobrazovat reklamy na produkty nebo služby, které si v minulosti prohlédli. Cookie, zajišťující remarketingové kódy, mohou návštěvníci webové stránky přiměřeným nastavením daného prohlížeče zakázat. Provozovatel se dá kontaktovat také prostřednictvím Facebooku. Účelem správy údajů je sdílet obsah webových stránek provozovatel a prezentace provozovatele. Hosté se mohou prostřednictvím facebookové stránky dozvědět o novinkách, aktuálních speciálních nabídkách u provozovatele a také si prohlédnout fotky z vybraných zakázek provozovatele. Klepnutím na „líbí se mi to“ na facebookové stránce provozovatele souhlasí subjekty, aby provozovatel zavěsil na jejich nástěnku na Facebooku své novinky a nabídky. Provozovatel na své facebookové stránce také publikuje fotky/videa z různých událostí.

Provozovatel publikuje tyto údaje fyzických osob jedině v případě, že byl dříve získán jejich písemný souhlas. Další informace o správě údajů z facebookové stránky naleznete v příručce a pravidlech pro ochranu osobních údajů na facebook.com. Za účelem prezentace má provozovatel také svůj profil na sociální síti Instagram, kde prezentuje spolu s popisem fotky z vybraných zakázek. Klepnutím na “sledovat” souhlasíte se zobrazováním fotografií uveřejněných provozovatelem.